கலையாத கல்வியும் குறையாத வயதும் ஓர்
கபடு வாராத நட்பும்
கன்றாத வளமையும் குன்றாத இளமையும்
கழுபிணி இலாத உடலும்
சலியாத மனமும் அன்பு அகலாத மனைவியும்
தவறாத சந்தானமும்
தாழாத கீர்த்தியும் மாறாத வார்த்தையும்
தடைகள் வாராத கொடையும்
தொலையாத நிதியமும் கோணாத கோலும் ஒரு
துன்பம் இல்லாத வாழ்வும்
துய்ய நின் பாதத்தில் அன்பும் உதவிப் பெரிய
தொண்டரொடு கூட்டுக் கண்டாய்
அலையாழி அறிதுயிலும் மாயனது தங்கையே
ஆதி கடவூரின் வாழ்வே
அமுதீசர் ஒரு பாகம் அகலாத சுகபாணி
அருள்வாமி அபிராமியே

The sixteen benedictions mentioned are

 1. single minded learning
 2. longevity
 3. genuine friendship
 4. prosperity
 5. perfect youth
 6. healthy body
 7. unflinching determination
 8. doting wife
 9. children with moral rectitude
 10. prestige
 11. unreneging promise
 12. consistent generosity
 13. undiminished affluence
 14. upright conduct
 15. life without affliction and
 16. constant devotion to his feet